Fundacja


Ogólnie pod kategorią organizacji zwanej fundacją kryje się swego rodzaju stowarzyszenie, jakie ma na celu zbieranie środków pieniężnych na rzecz pożytku społecznego. Co w ten sposób będzie wspierane to już kwestia indywidualna każdej z fundacji z osobna. Niemniej jednak chodzi o to, aby dysponować pewnym majątkiem i przekazać go w całości na pożyteczny cel. Najczęściej słyszy się obecnie do fundacjach, które działają na rzecz osób będących w potrzebie. Przeważnie pomagają one ludziom ciężko chorym, którzy nie mają pieniędzy na Produkcja opakowań tekturowych łódź kosztowne leczenie. Nierzadko są też fundacje, które działają na rzecz artystów, ludzi młodych z talentem, dla których taka forma wsparcia to jedyna szansa na zaistnienie i rozszerzenie swego działania i zaprezentowania talentu większemu gronu. Fundacja nie ma jednakże jako tako pod względem prawnym jednej konkretnej definicji.
Sama jej forma została natomiast przyjęta w dniu 6 kwietnia 1984 roku. Fundacja powinna mieć swego założyciela a więc fundatora, który przekazuje dany majątek na określony ściśle cel. Generalnie na chwilę obecną można mówić o wielu rozmaitych typach fundacji, które są uzależnione od różnorodnych kryteriów. Do najważniejszych zalicza się cel fundacji. W tym przypadku mówi się o fundacjach prywatnych, które działają dla wąskiego grona osób czy też na rzecz danej grupy. Można też wyszczególnić fundacje publiczne, które mają na celu dobro publiczne oraz są przypisane swą działalnością nieokreślonej jednoznacznie liczbie osób.
Z racji kryterium takiego jak sposób utworzenia wyróżnia się fundacje prawa prywatnego, jakie są tworzone wedle istniejących przepisów Ustawy. Ponadto aktem publicznoprawnym tworzone są także fundacje prawa publicznego. Jeszcze inne kryterium to z kolei cel działania. I na tej podstawie mówi się o fundacjach tworzonych w celu społecznym oraz dla celów gospodarczo użytecznych. Wiele fundacji z zakresu gospodarczego prosperują na zasadach non profit. Jeszcze czymś innym jest podział ze względu na fundacje kościelne oraz świeckie oraz pod względem sposobu użytkowania majątku fundacyjnego – na przykład są w tej materii fundacje z majątkiem bezpośrednio użytkowanym czyli głownie mowa wówczas o fundacjach kulturalnych takich jak rozliczne galerie sztuki, muzea czy biblioteki oraz fundacje dochodowe, które przeznaczają pozyskane środki materialne na jakiś wyszczególniony w statucie fundacji cel.